Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznamy

                    Obecné zastupiteľstvo Obce Želmanovce v zmysle uznesenia č. 103/2021

                         zo dňa 15.01.2021, v súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.

                                                 o obecnom zriadení v platnom znení

                                                                     vyhlasuje

                                       voľbu hlavného kontrolóra Obce ŽELMANOVCE

Úväzok : 3 %

(schválený v OZ pred vyhlásením voľby podľa ods. 6 § 18a zák. 369/1990)

Deň konania voľby : 20.02.2021

Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24

                                                       086 44 Kuková

Termín odovzdania prihlášok : do 18.02.2021 do 15,00 hod.

                                    v uzatvorenej obálke označenej „ VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“

Súčasťou prihlášky musí byť:

    •   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10ods.4 písm. a zákona

          Č.330/2007 o registri trestov

    •    doklad o vzdelaní / overená fotokópia /

    •    profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe

    •    súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

          údajov v znení neskorších predpisov

  Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

    •    ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

    •    bezúhonnosť

    •    účasť na voľbe hl. kontrolóra obce

V Želmanovciach , dňa 18.01.2021                                                                                  Anna Stašková

                                                                                                                                               starostka obce

Zverejnené na:

www.zelmanovce.sk

úradná tabuľa obce

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 15:30
  Štvrtok 07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  Tel. číslo:  +421 54 732 28 61
  E-mail: ocuzelmanovce@azet.sk

  Kalendár odvozu odpadu