Slovenský iconEnglish icon

Voľba hlavného kontrolóra

 18.01.2021

Obecné zastupiteľstvo Obce Želmanovce v zmysle uznesenia č. 103/2021

zo dňa 15.01.2021, v súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v platnom znení

 

vyhlasuje

 voľbu hlavného kontrolóra Obce ŽELMANOVCE

Úväzok : 3 %

(schválený v OZ pred vyhlásením voľby podľa ods. 6 § 18a zák. 369/1990)

Deň konania voľby : 20.02.2021

Adresa odovzdania prihlášky : Obecný úrad Želmanovce, Želmanovce 24

086 44 Kuková

Termín odovzdania prihlášok : do 18.02.2021 do 15,00 hod.

 v uzatvorenej obálke označenej „ VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“

 

Súčasťou prihlášky musí byť:

•   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10ods.4 písm. a zákona

Č.330/2007 o registri trestov

•    doklad o vzdelaní / overená fotokópia /

•    profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe

 •    súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

údajov v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 •    ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

•    bezúhonnosť

 •    účasť na voľbe hl. kontrolóra obce

 

V Želmanovciach , dňa 18.01.2021                                                                                  Anna Stašková

                                                                                                                                                 starostka obce

Zverejnené na:

www.zelmanovce.sk

úradná tabuľa obce


 


Zoznam aktualít: